CUSTOMER OPTIONS

PRICE
Store Quantity Cart
0
Open Pdf
ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ ЕООД –
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН ПОКУПКИ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ ВНИМАНИЕ!

Прочетете внимателно тези Общи условия, преди да се регистрирате и да направите поръчка.

1. ТЕРМИНИ
1.1. ЕЛТРАК: Елтрак България ЕООД, гр. София, Бул. Европа 439, ЕИК 040 195 177; 1.2. КЛИЕНТ: означава всяко юридическо лице получило клиентски номер за ползване на системата за покупка на резервни части и консумативи от Елтрак през Интернет; 1.3. ДОГОВОР: Договорът за продажба от разстояние между Елтрак и Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Елтрак. 1.4. СИСТЕМА: означава електронната система за попука на стоки през Интернет 1.4. ЛИЧНИ ДАННИ: означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД. 1.5. НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ: означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ 1.6. ОБЩИ УСЛОВИЯ: означава настоящите общи условия.

2. РЕГИСТРАЦИЯ
2.1. Предлаганите стоки са предназначени за търговска и професионална дейност. Клиент може да бъде само юридическо лице или надлежно регистриран Едноличен търговец. Физически лица, които желаят да закупят машини, резервни части или консумативи могат да се свържат с Елтрак на фирмените адреси и телефони.
2.2. За извършване на покупки през системата e необходимо попълване на регистрационна форма. Регистрацията е доброволна и безплатна. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка. С попълване на регистрационната форма КЛИЕНТЪТ се съгласява безусловно с настоящите общи условия и се задължава да ги спазва. В срок до два работни дни Елтрак обработва подадената регистрационна форма и издава на Клиента Уникален Клиентски Номер. Елтрак си запазва правото да откаже регистрация или изпълнение на поръчки на Клиент, който има непокрити задължения към Елтрак, независимо от тяхното основание и естество.
2.3. Клиентът се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма. В случай, че Клиентът предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Елтрак има право да закрие профила на Клиента и да му откаже по-нататъшен достъп до Системата. Елтрак не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, поради некоректно/неточно подадена информация от Клиента.
2.4. Клиентите, попълнили регистрационната форма в Системата, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от Елтрак по електронен път при доставка на поръчани стоки и при необходимост от помощ от служители на Елтрак, както и да получават информация за продукти на Елтрак на предоставените от тях форми за контакт, освен ако изрично не откажат да получават информация за продукти и услуги на Елтрак.
2.5. Всички доброволно предоставени от Клиента Лични данни и други Данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Системата, се съхраняват, обработват и използват от Елтрак за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани от Елтрак.
2.6. Елтрак уведомява и декларира изрично пред Клиента, че предоставените от Клиента Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
2.7. Елтрак си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Клиентите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия.

3. ПОРЪЧКИ
3.1. Клиентът може да влиза в Системата и да прави поръчки само чрез използване на своя Уникален Клиентски Номер и парола.
3.2. В случай, че Клиентът не е сигурен в каталожния номер на избраната стока или има нужда от консултация, същият е длъжен при попълване на електронната форма за поръчка да отбележи изрично полето за контакт със специалист от Елтрак. В този случай Елтрак поема ангажимент да установи контакт с Клиента и да го консултира относно покупката, доколкото това е възможно.
3.3. Клиенът е информиран и изрично приема, че част от стоките в Системата могат да бъдат посочени като налични в склад на Елтрак, но да няма наличност от тези стоки, към момента на заявяване на поръчка на тези стоки чрез Системата.
3.4. Към всеки артикул, посочен в Системата е предоставена информация относно цената и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Клиента при покупката на продукта. Елтрак не носи отговорност за неточности в описанието на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
3.5. Елтрак си запазва правото да предоставя имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато:
а) Съществува опасност при превода да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
б) Няма общоприета еднозначна терминология на български език;
3.6. Клиентът е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които Елтрак се задължава да съобщи на Клиента на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на Клиента.
3.7. Елтрак може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща на извършената поръчка. В случай, че Клиент откаже да предостави изискваното от Елтрак потвърждение, отказът от предоставянето му автоматично води до отмяна на поръчката.
3.8. Клиентът разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че Елтрак не носи отговорност за не-наличие на продукти, както и за претърпени вреди и/или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Системата.

4. ЦЕНИ
4.1. Всички цени в системата са без ДДС и разходи за опаковане и доставка. Всички цени са с включена индивидуална търговска отстъпка за Клиента (ако има предоставена такава от Елтрак).
4.2. Разходите за опаковка и доставка са съобразно ценоразписа на куриера, избран от Клиента.
4.3. Цените на Стоки, които не са налични в склад на Елтрак, както и разходите за доставката им до склад на Елтрак подлежат на потвърждение и уточнение от Елтрак.
4.4. Елтрак има право да променя цените, посочени в Системата по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Клиентите. Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била посочена в Системата по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в Системата, вкл. относно цената на даден артикул, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Елтрак има право да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Клиента, освен възстановяване на сумите, заплатени от него за отменената поръчка, ако има такива.

5. ПЛАЩАНЕ
5.1. Клиентът може да заплати цената на поръчана чрез Системата стока като използва по свой избор ”Наложен платеж” или „Авансово плащане по банков път”. Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия Клиентът дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на Елтрак, цялата продажна цена на поръчана чрез Системата стока.
5.2. В случай на плащане чрез “наложен платеж” при доставката Клиентът получава от куриера фактура, в която е посочена поръчаната стока и дължимата за нея продажна цена. Клиенът заплаща на куриера цената за доставка на стоката, като му предава и сумата посочена във фактурата. Получаването на сумата от куриера се отбелязва в приемо-предавателен протокол, като същият служи и за разписка. С подписването на приемо-предавателния протокол Клиентът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Елтрак сумата, представляваща продажната цена с вкл. ДДС на доставената стока.
5.3. При избор на „Авансово плащане по банков път”, Елтрак издава проформа фактура на Клиента, в която се посочва поръчаната стока, дължимата цена, ДДС и други данъци и такси, както и банковата сметка за плащане. Стоката се изпраща към Клиента, заедно с оригинална данъчна фактура, след получаване на цялата дължима сума, съгласно проформа-фактурата.

6. ДОСТАВКА НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ. РЕКЛАМАЦИИ. ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ
6.1. Доставката се извършва само на географската територия на Република България, което изключва доставка до нейни дипломатически мисии, кораби и др. По изключение, след изрично потвърждение от Елтрак и след съгласуване на условията за доставка с избрания от Клиента куриер, доставка може да бъде извършена и извън територията на страната. В случая по предходното изречение заплащането на цената на поръчаната стока е възможно само чрез „Авансово плащане по банков път”.
6.2. Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки до посочения в поръчката адрес е в рамките от 24 часа до 2 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, а в случай на Авансово плащане по банков път – след заверяване на сметката на Елтрак с пълния размер на дължимата сума, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което Елтрак уведомява своевременно Клиента. При доставка извън територията на Република България срокът за доставка е съгласно условията на избрания от Клиента куриер.
6.2. Доставката на поръчаните стоки се извършва чрез избраният от Клиента куриер или на място в склад на Елтрак. Елтрак си запазва правото да променя куриера, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Клиента, стига това да не рефлектира на начина, цената и срока на доставка.
6.3. Цената за доставка зависи от избрания от Клиента куриер и тежестта на пратката.
6.4. В случай че даден артикул не е наличен в склад на Елтрак и същият следва да се поръча от страна извън България, Елтрак уведомява предварително Клиента за условията и сроковете за доставка. В този случай доставка се извършва само след изрично потвърждение от Клиента, че приема условията и сроковете за доставка и след заплащане на всички дължими суми включващи цената на стоката и разходите за доставка до България и до Клиента.
6.5. Елтрак не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от Елтрак обстоятелства.
6.6. Стоките се доставят на Клиентите стандартно - на ръка срещу подпис, като по– големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: 1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката. 2. за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на Елтрак и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.) лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който Клиентът следва да се обади в срок от три работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При неоснователен отказ на Клиента да получи пратката, при непотърсване на пратката в горепосочения срок, при невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение (вкл. при неточност на адреса и/или телефон за контакт с Клиента), Договорът автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на Клиента, Елтрак задържа всички заплатени от Клиента суми. В допълнение, Елтрак има право да търси от Клиента и обезщетение за направените разходи за доставка.
6.7. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Клиента и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Клиентът следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера и незабавно да уведоми Елтрак.
6.8. При липса на протокол по предходната точка и уведомление до Елтрак, всички и всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива няма да бъдат удовлетворявани.
6.9. В случая по т. 6.7., както и когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Клиента и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Клиентът има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от една седмица от уведомяването на Елтрак за такова искане, в случай че има наличност на такава стока. При липса на складова наличност от посочената стока, Елтрак уведомява Клиента за срока за доставка на нова стока.
6.10. В случай на основателна рекламация, Разходите за връщане на дефектната/несъответстващата стока обратно до Елтрак, както и тези за доставка на новата стока, са за сметка на Елтрак.
6.11. Извън горепосочените случаи, Клиентът има право да върне закупена от него стока в срок до 3 дни след получаването й, ако същата не е използвана. В този случай разходите за доставка до склада на Елтрак са изцяло за сметка на Клиента. Стоката се връща заедно с търговската си опаковка и придружаваща документация (ако има такава), опакована по подходящ начин. Клиентът носи пълна отговорност за всякакви вреди на стоката до предаването и на Елтрак. Елтрак се задължава да възстанови платената от Клиента цена на върнатата стока в срок от 15 работни дни след получаване на стоката, ако същата е в оригинална опаковка, не е използвана и не е повредена, като задържа неустойка в размер на 10% от цената на стоката.

7. ГАРАНЦИЯ. ОТГОВОРНОСТ
7.1. Елтрак поема гаранционна отговорност за всички резервни части в срок от 6 /шест/ месеца от датата на тяхното фактуриране.
7.2. Клиентът не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:
а) в случай на химическо, електрическо, механично и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на машината, в която е вложена закупената от Елтрак резервна част;
б) в случай на нарушаване на физическата цялост на резервната част (освен ако това не се дължи на дефект на самата резервна част);
7.3. Клиентът е длъжен да ползва оригинални резервни части и консумативи и стриктно да спазва изискванията на Производителя, дадени в ръководството за експлоатация на съответната машина. Елтрак не носи отговорност и не поема гаранция за повреди и дефекти, появили се в машините или в отделни техни елементи, в следствие неправилна експлоатация или употреба на неоригинални резервни части или такива, които не са доставени от Елтрак;
7.4. Елтрак не носи отговорност за повреди в машините или в отделни техни елементи в следствие на намеса на лица, различни от служители на Елтрак или на оторизиран от Елтрак сервиз;
7.5. Елтрак не носи отговорност за непреки вреди, включително, но не само пропуснати ползи, нереализирана печалба и др.

8. ДРУГИ
8.1. Елтрак има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана в Системата без предварително уведомление до Клиента.
8.2. Елтрак си запазва правото да изпраща на Клиента съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана в Системата.
8.3. Задължение на Клиента е да опазва конфиденциалността на предоставените му от Елтрак Индивидуален Клиентски Номер и парола. Всяка направена чрез Системата поръчка ще бъде считана от страна на Елтрак за редовна, ако при направата и са използвани Индивидуален Клиентски Номер и парола, които Системата е приела за валидни независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице.
8.4. Елтрак си запазва правото да ограничи достъпа до Системата и /или да заличи профили на Клиенти, които нарушат условията за ползване на Системата или я използват не по предназначение.
8.5. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Клиентите. Елтрак не носи отговорност, в случай че Клиентите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните в Системата Общи условия.
8.6. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на Договорите ще бъдат решавани по пътя на преговорите, а в случай на непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от Софийски районен съд, респективно от Софийски градски съд, съобразно правилата на родовата подсъдност.